Vanaf 23,80€/maand Starten

Uw programma op maat
  • Val tot 3kg per week! af

  • Persoonlijke begeleiding door een diëtist!

Algemene voorwaarden


1. Onderwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden bepalen de rechten en verplichtingen van het bedrijf Diet Expert ltd en de koper in verband met de verkoop van goederen en programma's aangeboden door het bedrijf Diet Expert op haar website.

Omdat het om een overeenkomst op afstand gaat op elektronische wijze, moet het bedrijf Diet Expert zich bij de koper identificeren:


Identificatie van het bedrijf (uitgever van de website) Diet Expert met maatschappelijke zetel te: Camden Business Center12 Camden Row, Dublin 8 Ireland

Klantendienst: Voor informatie, vragen of advies staat onze klantendienst ter uwer beschikking:
- telefonisch: 0 800 59 2007 (gratis nummer)

- via e-mail: [email protected]


In het onderstaande contract wordt het bedrijf Diet Expert aangeduid als ""Diet Expert" en de koper of de klant wordt aangeduid als "de koper" of "u." Diet Expert is uitsluitend bestemd voor consumenten als natuurlijke personen die niet handelen in een professionele setting. De aanbiedingen van Diet Expert zijn niet gericht op professionals.


2. Contractuele documenten - archivering

Dit contract wordt gevormd door de algemene verkoopvoorwaarden en in volgorde van dalende juridische waarde, de bevestigingse-mail van de bestelling en de factuur.

Overeenkomstig de wet, houdt Diet Expert gedurende een periode van tien jaar uw contract in haar computerbestanden.

U heeft het recht op toegang tot het gearchiveerde contract en dat recht kunt u uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

De gegevens die in redelijke veiligheidsomstandigheden worden opgeslagen in de computersystemen van Diet Expert, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De archivering van de bevestigingse-mail en de factuur gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die juridisch gezien kan worden gebruikt als bewijsmateriaal.


3. Informatie beschikbaar op de site

Diet Expert maakt aan de koper alle wezenlijke kenmerken van de voorgestelde goederen en diensten kenbaar. De kenmerken van de producten zijn zichtbaar op de foto's die het aanbod illustreren.
Wanneer de foto's de producten presenteren in een bepaalde illustratieve context, wordt de koper op de hoogte gebracht dat deze context niet contractueel is.


4. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen van producten en diensten die worden voorgesteld op de site zijn beperkt tot de in bijlage 1 bepaalde gebieden.
Aangezien het contract alleen in het Frans aangeboden wordt, sluit Diet Expert alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei misverstand door een gebruiker die de Franse taal niet zou beheersen.

De aanbieding geldt voor een bepaalde periode en daarom dient de koper aandacht te besteden aan de geldigheid van de aanbieding in de tijd, zoals vermeld op de site www.diet.expert.

De prijzen staan vermeld in het online bestelformulier. Ze zijn vermeld in euro's inclusief BTW maar zonder het forfaitaire tarief voor de verzendkosten.

De verzendkosten bevatten een bijdrage aan de voorbereidings- en verpakkingskosten alsmede aan de eigenlijke verzendkosten. Het gaat om een vast bedrag, ongeacht het aantal bestelde artikelen (deze kosten kunnen dus niet worden verminderd als gevolg van de onbeschikbaarheid van een besteld artikel).

 

5. Verantwoordelijkheden

5-1 Doelstellingen voor gewichtsverlies

De dieetprogramma's voorgesteld door Diet Expert vormen enerzijds de begeleiding die kan helpen de doelstellingen te verwezenlijken en anderzijds zijn ze gebaseerd op ervaring en statistieken die hun doeltreffendheid bewijzen. Diet Expert kan u deze statistieken meedelen op uw verzoek.

Toch zijn de doelstellingen van het gewichtsverlies gemiddelde doelstellingen en zijn ze gemaakt door Diet Expert op een louter indicatieve manier.

De verwezenlijking van deze doelen hangt af van de strikte naleving van uw dieetprogramma, maar ook in wezen van uw gezondheidsstatus die uw gewichtsverlies kan beヒnvloeden en andere factoren, zoals sporten en de opvolging van een evenwichtige voeding.

Als gevolg daarvan wenst Diet Expert uw aandacht te vestigen op het feit dat de dieetsupplementen voorgesteld door Diet Expert geen vervanging vormen voor een evenwichtige voeding.

Als gevolg van het voorgaande kan Diet Expert niet worden gehouden aan een verplichting van resultaat wat de verwezenlijking van de doelstellingen van het gewichtsverlies betreft.

U stemt ermee in dat noch Diet Expert, noch enige persoon die gekoppeld is aan Diet Expert of aan de website diet.expert, aansprakelijk kan worden gesteld in geval dat het resultaat niet overeenstemt met het vastgelegde doel.

Neem in geval van twijfel, vᄁᄁr of tijdens uw gewichtsverliesparcours, onmiddellijk contact op met onze consultant of uw huisarts.


5-2 Contra-indicaties bij het volgen van een Diet Expert-programma

Diet Expert wenst uw aandacht te vestigen op het belang van het respecteren van contra-indicaties bij het volgen van een programma:

a) Absolute contra-indicaties

- Kinderen, adolescenten

- Zwangere of zogende vrouwen

- Met name gedragsstoornissen, eetstoornissen, alcoholisme, drugsverslaving

- Porfyrie

- Cerebrale arteriopathie

- Lever- en nierziekten

- Insuline-afhankelijke diabetes

- Niet-insuline-afhankelijke diabetes behandeld met orale antidiabetica

- Hemopathie, kanker

- Elektrolytenstoornissen

- Orthostatische hypotensie

- Cardiovasculaire of cerebrovasculaire ziektes (verstoring van het hartritme, recent infarct, onstabiele angina pectoris, gedecompenseerde hartinsufficiノntie, recente beroerte

- Erfelijke stofwisselingsziekte

- Ziekte van Crohn

b) Relatieve contra-indicaties

- Jicht

- Galsteen

- Ernstige ischemische hartziekte


Diet Expert RAADT U AAN UW BEHANDELENDE ARTS TE CONSULTEREN ZODAT HIJ KAN BEVESTIGEN DAT U EEN BOOSTER-PROGRAMMA MAG VOLGEN.

U stemt ermee in dat noch Diet Expert, noch enige andere persoon gelinkt aan Diet Expert of aan de website diet.expert, aansprakelijk kan worden gehouden in geval dat deze contra-indicaties niet worden gerespecteerd.

5-3 Opvolging van het programma

Diet Expert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die kan voortvloeien uit elk gebruik van de verkochte producten dat niet in overeenstemming is met het gebruik aanbevolen door Diet Expert in het kader van zijn dieetprogramma's.


5-4 Communicatie van de internetter

Diet Expert zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebrek aan verwezenlijking van de doelstelling van een voedingsprogramma op basis van onjuiste gegevens die door de koper worden gesteld, waardoor het programma niet geschikt wordt gemaakt.

5-5 Werking en toegang tot de website

De elementen, informatie en diensten waartoe de koper toegang heeft en die hij downloadt, gebruikt en die worden aangeboden of verkocht via de website van Diet Expert worden geleverd "as is" en zonder enige vorm van garantie, en dit alles onderhavig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.

Diet Expert geeft geen enkele verplichting of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de goede werking van de site en de inhoud ervan.

Diet Expert is niet aansprakelijk voor schade die kan worden veroorzaakt door een virus of andere gegevens als gevolg van problemen die voortvloeien uit de toegang tot haar diensten, het downloaden of het gebruik ervan, waaronder, maar niet beperkt tot, directe en indirecte schade.

Diet Expert behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de gehele website of een deel ervan, te beノindigen, op te schorten of in te trekken op ieder moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken, waaronder met name de inhoud, de werking of de uren van beschikbaarheid.

Voor vragen of opmerkingen, wordt u uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

 

6. Bestelling en betaling

6.1 De te volgen stappen om op de website een bestelling te plaatsen:

Vanaf de diagnose, moet de klant:

- de diagnosevragen beantwoorden en vervolgens bevestigen

- het programmatype selecteren en vervolgens bevestigen

- het aantal producten selecteren en vervolgens bevestigen

- verschillende aanvullende producten die u worden aangeboden, selecteren en vervolgens bevestigen

- de persoonlijke gegevens invullen en vervolgens bevestigen

- de samenvatting van het programma bevestigen

- de gegevens inzake de levering invullen, de betaling voltooien, de algemene verkoopvoorwaarden verifiëren en vervolgens bevestigen
- wachten op de bevestiging van betaling met bankkaart


In de winkel moet de klant:

- zijn product(en) selecteren door op de foto te klikken,

- de gewenste hoeveelheid vermelden, et aan het winkelmandje toevoegen, een bevestiging daarvan opent zich op het scherm

- de persoonlijke gegevens invullen en vervolgens bevestigen

- de gegevens inzake de levering invullen, de betaling voltooien, de verkoopvoorwaarden verifiëren en vervolgens bevestigen

- wachten op de bevestiging van de betaling met bankkaart

 

De bestelling is enkel geldig als de betaling bevestigd wordt:

- per bankkaart wanneer het platform van de bank een bericht weergeeft ter bevestiging van de transactie

- door bankcheque, postwissel of internationaal mandaat wanneer de documenten ontvangen zijn door Diet Expert,

- door bankoverschrijving wanneer de informatie wordt meegedeeld aan Diet Expert door haar bank.


6.2 Telefonische bestellingen:

Diet Expert gebruikt hetzelfde platform voor het registreren van bestellingen, telefonisch of ter plaatse. Een consultant verkrijgt de informatie van de klant.


6.3 Aanvaarde betaalmethodes:

De koper stemt ermee in om de kosten van de gekochte producten te betalen, alsook de eventuele bijkomende bedragen (inclusief belastingen en toeslagen aan de wettelijke rente in geval van vertraging, indien van toepassing) die kunnen ontstaan bij de aankoop van de producten of in verband met de producten.


Als zodanig kan de koper kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:

> Per bankkaart (beveiligde betaling).

Diet Expert maakt gebruik van de e-commerce-oplossing Payzen.

De koper is zo verzekerd van de bescherming van zijn transacties. De bankinformatie verstrekt bij de bevestiging van een bestelling wordt nooit onversleuteld over het internet doorgegeven, waardoor het risico op onderschepping wordt vermeden. De versleuteling van gegevens gebeurt in 128 bits, hetgeen het hoogste toegestane niveau van versleuteling is.
Diet Expert stelt dat de betaling rechtstreeks op het Payzen-bankingplatform gebeurt en dat Diet Expert op geen enkel moment toegang heeft tot de code van de bankkaart van de koper.

> Per bankoverschrijving

De koper moet gewoon "bankoverschrijving" aanduiden bij het online of telefonisch bestellen, en vervolgens zijn opdracht tot overschrijving uitvoeren op de bankrekening van Diet Expert met verwijzing naar het bestelnummer . De bestelling wordt verwerkt zodra de overschrijving van de gehele bestelling is gecrediteerd op de rekening van Diet Expert. Alle eventuele bankkosten zijn voor rekening van de klant.


> Per postwissel

De koper moet gewoon "postwissel" aanduiden bij het online of telefonisch bestellen en aan het mandaat zijn bestelnummer toevoegen. De bestelling wordt verwerkt na ontvangst van het mandaat. Het mandaat moet de gehele bestelling dekken. Alle bankkosten zijn voor rekening van de klant.


> In de tijd gespreide betalingen

Het is enkel mogelijk om de betalingen in de tijd te spreiden voor betalingen per cheque of bankkaart. Anders zal de bestelling pas worden verwerkt bij ontvangst van het te betalen bedrag.

Diet Expert accepteert de in de tijd te spreiden betalingen onder de volgende voorwaarden:

- in vier keer zonder kosten per bankkaart of per bankcheque vanaf 100 euro,

- in drie keer vanaf 75 euro,

- en in twee keer vanaf 50 euro.In geval van betaling in termijnen, uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper, zal de niet-betaling van één enkele termijn ervoor zorgen dat het totaalbedrag onmiddellijk opeisbaar is, ongeacht de eerder overeengekomen voorwaarden, zelfs als de vervaldata geresulteerd hebben in het ontstaan van aanvaardbare akkoorden.


6-4 Betalingsachterstanden

Alle vorderingen na de afgesproken betalingsdatum kunnen aanleiding geven tot de heffing van boetes zonder dat daarvoor een voorafgaande kennisgeving aan de koper nodig is. De hoogte van deze boetes zijn ten minste gelijk aan:

- de toepassing van 5 keer de wettelijke rente die van toepassing is op de datum van de toepassing van de boetes,

- plus alle kosten voor de terugvordering van de te betalen bedragen via gerechtelijke procedures (niet-exhaustieve lijst: deurwaarderskosten, kosten van incassofirma bijvoorbeeld)

- plus de vergoedingen zoals bedoeld in artikel 700 van het nieuwe wetboek van strafrechtelijke procedures


Bovendien sluit deze clausule geen extra schade en interesten uit.

De koper kan nooit, op grond van een vordering van zijn kant, het geheel of een deel van de door hem verschuldigde bedragen weerhouden of een compensatie vragen. Wanneer de koper geheel of gedeeltelijk in gebreke wordt gesteld voor een betaaltermijn, kan de verkoper om die reden alleen en zonder de noodzaak van voorafgaande kennisgeving, onmiddellijk de leveringen en diensten opschorten, zonder dat de koper schadevergoeding en interesten kan opeisen van de verkoper. Indien men moet gebruikmaken van gerechtelijke procedures heeft de verkoper het recht om van de koper de terugbetaling van alle kosten van welke aard dan ook met betrekking tot de rechtsvervolging, op te eisen.7. Levering van goederen

7-1 Leveringstermijnen

Voor Frankrijk wordt de levering uitgevoerd door Chronopost: uw pakket is de volgende dag vᄁᄁr 13 uur bij u thuis * (gegarandeerde termijn).
Zendingen naar overzeese Franse gebieden gebeuren met Chronopost International of Colissimo (binnen de 72 uur *)
Leveringen aan Europese landen gebeuren met Chronopost International (binnen de 48 uur*)

Leveringen naar andere landen gebeuren met Chronopost International (binnen 3 of 4 dagen*) of door Colissimo.

Zie bijlage 1 voor de tarieven per grondgebied


(*) Bij de vermelde leveringstermijnen moet er rekening worden gehouden met de datum van verzending van de bestellingen door Diet Expert, oftewel dezelfde dag voor bestellingen die vᄁᄁr 12 uur bevestigd zijn, en de volgende dag in de andere gevallen. Bestellingen worden niet verzonden in het weekend en op feestdagen. Bestellingen worden niet afgeleverd op zaterdag en zondag.

De gegarandeerde termijn houdt geen rekening met gevallen waarbij door overmacht de levering niet op tijd kan aankomen (zoals slecht weer, korte onderbreking, vertragingen door de douane voor buitenlandse en overzeese leveringen) of leveringsproblemen veroorzaakt door de koper (onjuist of onvolledig adres). Alle claims moeten worden ontvangen binnen tien dagen na de datum van de bevestiging van de bestelling.

Als uw land niet wordt vermeld, neem dan contact met ons op.

Diet Expert geeft de koper een pakketnummer voor de verzending ervan en zo kan de koper de locatie van zijn pakket op elk moment traceren dankzij Chronopost-tracking.

Als het artikel beschikbaar is, zal dat naar u worden verzonden binnen één werkdag na ontvangst en betaling van uw bestelling.
Als het product niet voorradig is, wordt de klant onmiddellijk via e-mail of per telefoon op de hoogte gebracht van de geschatte leveringsdatum of wordt de klant een alternatief voorgesteld, namelijk een equivalent product.

Voor sommige bestemmingen kan Diet Expert beroep doen op andere transporteurs behalve Chronopost om het pakket te leveren. Diet Expert zal dan de gegevens die nodig zijn voor het traceren van het pakket per e-mail aan de klant communiceren.


8. Herroepingsrecht

8-1 Herroepingsrecht van niet verse producten

De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen in overeenstemming met artikel L 121-20 van de Franse Code de la consommation binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van de producten.
Dit recht wordt uitgeoefend door het terugsturen van producten aan Diet Expert, maar de verzendkosten blijven voor rekening van de koper.

De producten moeten in de originele staat en de originele verpakking op uw kosten worden teruggestuurd binnen 14 dagen na uw bestelling.

Geen enkele retourzending wordt aanvaard na deze periode van 14 dagen. Alleen ongeopende producten zullen worden terugbetaald.
Gelieve op de achterzijde van de factuur die oorspronkelijk bij uw pakket zat, de reden voor de retourzending te noteren. Ook pakketten waarbij geen enkel element het mogelijk maakt om de verzender te identificeren (bestelnummer, naam, voornaam, adres), komen niet in aanmerking voor een terugbetaling.


Houd rekening met een periode van 30 dagen voor de verwerking van uw retourzending. De terugbetaling gebeurt:

- met een cheque voor het bedrag van de aankoopprijs van het gekochte product of de gekochte producten en die cheque wordt verzonden naar het factuuradres aangegeven op het moment van de bestelling

- met de terugbetaling van reeds met de bankkaart betaalde bedragen en/of met de annulering van nog niet vervallen transacties.

De kosten en risico's verbonden aan het retourneren van het product zijn de verantwoordelijkheid van de verzender. De terugbetaling is dus exclusief verzendkosten.

Indien er port betaald moet worden door de bestemmeling, zal het vaste bedrag van de verzendkosten worden afgetrokken van de terug te betalen totaalsom. Dat bedrag is het tarief dat geldt op de datum van de bestelling.


Met betrekking tot het verrichten van diensten bedraagt de wachttijd 7 dagen vanaf de datum van aanvaarding van het aanbod van een dienst aangeboden door Diet Expert. Elke begonnen dienst zal niet worden terugbetaald. Een telefonische afspraak die niet op voorhand geannuleerd werd, zal worden geacht te zijn gehonoreerd (zie artikel 9), dus kan de telefonische dieetopvolging niet worden terugbetaald als de consultatie heeft plaatsgevonden of als die niet geannuleerd werd.9. Garantie

9-1 Algemene garantie

Diet Expert geeft geen enkele commerciノle garantie anders dan de wettelijke garanties (artikelen L 211-1 tot L 211-18 van de Franse Code de la consommation, de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken onder het Burgerlijk Wetboek).
De klant dient het pakket bij aankomst altijd te controleren. Alle verzoeken of klachten dienen binnen de in artikel L 133-3 van het Wetboek van Koophandel gestelde termijn aan de klantendienst te worden gemeld. De klant beschikt over een termijn van 3 dagen na het moment van de levering om zijn bezwaren te doen gelden. Elke claim moet schriftelijk worden ingediend per e-mail : [email protected]


Elke garantie wordt uitgesloten in geval van gebreken en schade door externe gebeurtenissen, ongevallen, sabotage, of door een gebeurtenis met de kenmerken van overmacht.

Elke garantie wordt met name uitgesloten, in het geval van onjuiste opslag van de producten door de consument.


9-2 Garantie voor het bereiken van de doelstellingen:

In het kader van hun vertrouwen in hun dieetproducten, biedt Diet Expert u een garantieperiode van één jaar aan het einde van uw Diet Expert-project.

Als het op voorhand afgesproken doel niet bereikt wordt aan het einde van het project, of als u terug in gewicht toeneemt tijdens de garantieperiode van één jaar, biedt Diet Expert kosteloos een aangepaste opvolging aan de klant aan voor een maximale periode van één jaar tot de Diet Expert-klant zijn doel bereikt of opnieuw bereikt.


De doelstelling komt overeen met het streefgewicht voorgesteld door de diagnose beschikbaar op de website diet.expert resulterend uit de verklaringen van de klant.

De tijdens de diagnose vastgelegde startdata zijn theoretisch en afhankelijk van het effectieve startmoment van het programma. De startdatum kan eventueel verlaat worden in geval van onbeschikbaarheid van de agenda van de klant of de tussenpersoon van Diet Expert.


De garantie houdt het volgende in: het aanbieden van een gepersonaliseerde opvolging van één jaar vanaf de datum van het einde van het dieetproject, met een telefonische afspraak met een diëtist, met een gemiddelde duur van 10 minuten per maand zonder levering van producten.


Binnen de hieronder gedefinieerde grenzen, garandeert Diet Expert dat het doel bereikt wordt en dat het gewicht vastgelegd aan het begin van de Diet Expert-programma's behouden blijft. Anders biedt Diet Expert de klant gratis een persoonlijke opvolging van 1 jaar.


Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de activering van de garantie:

- De klant verbindt zich ertoe oprecht te antwoorden tijdens het diagnoseproces

- De klant verbindt zich ertoe nauwgezet het advies van de diëtist van Diet Expert te volgen
- De klant verbindt zich ertoe gebruik te maken van de aanpassingstool: Diet Color en het advies op te volgen

- De klant stemt ermee in om het hele programma te volgen


Diet Expert kan weigeren de garantie inzake het behalen van het doel toe te passen of de garantie opschorten in de volgende gevallen:

- Als de klant een van de bovenstaande voorwaarden niet respecteert

- Als de klant onjuiste informatie heeft verstrekt

- Als de klant van programma is veranderd

- Als zich in de loop van het programma een betalingsincident heeft voorgedaan

- Als één van de afspraken niet kan worden nagekomen door de schuld van de klant

Diet Expert kan deze garantie inzake het bereiken van het doel binnen de voorziene grenzen beëindigen, zonder verdere procedure buiten het versturen van een e-mail of een telefoongesprek.


9-3 Resultaten

Waarschuwing: De verkregen resultaten variëren van persoon tot persoon, afhankelijk van hun profiel (geslacht, leeftijd, gezondheidstoestand, levensstijl, aantal gevolgde diëten, lichamelijke activiteit, etc.), ze kunnen niet worden gegarandeerd en ze zijn gebaseerd op een strenge naleving van het voorgestelde programma, de menu's, de adviezen van uw diëtist, evenals de stabilisatiefase.


10. Retourzendingen - omruilingen- terugbetalingen: voorwaarden

10-1 Producten

Afgezien van het herroepingsrecht en de hierboven vermelde juridische garanties, moet elke retourzending van producten worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Diet Expert en moet ze voldoen aan de vereiste voorwaarden. Zonder voorafgaande toestemming en/of naleving van de voorwaarden voor retourzendingen, zal elk pakket door Diet Expert worden geweigerd en teruggestuurd op kosten van de afzender.

Wat betreft de omruiling van producten, kunnen uw retourzendingen op uw kosten worden verzonden tot 30 dagen na levering, samen met een brief waarin u de geretourneerde producten en de producten die u in ruil wilt ontvangen, vermeldt, en bovendien vergezeld van een cheque voor het bedrag van de verzendkosten naar uw verzendadres. Het bedrag van de retourzending is forfaitair en is afhankelijk van het land van de bestemmeling. Wij versturen de omruiling de dag na ontvangst in onze kantoren.

Geen enkele omruiling wordt na deze periode van 30 dagen nog aanvaard. We ruilen enkel ongeopende producten.
In geval van een medische contra-indicaties, kan Diet Expert de niet-gebruikte producten terugbetalen op vertoon van een medisch attest binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn loopt vanaf de factuurdatum. De goederen moeten worden geretourneerd op kosten van de klant vᄁᄁr de regeling.


10-2 Dienstverlening:

Diet Expert geeft geen enkele terugbetaling voor dienstverlening.


10-3 Geretourneerde pakketten en niet-opgehaalde pakketten

Pakketten die niet door klanten werden opgehaald, worden door de transportdiensten teruggestuurd naar Diet Expert na een bewaring van een tweetal weken op het postkantoor. Diet Expert stuurt dan een bericht naar de klant om die te informeren over de terugzending van het pakket. De terugzending van het pakket gebeurt op kosten van de klant en komt overeen met de daadwerkelijke kosten gemaakt door iet Expert.

 


11. Loyaliteitspunten

De loyaliteitspunten moeten worden gebruikt binnen 6 maanden na de laatste bestelling. De periode loopt vanaf de datum van de laatste factuur. Na die 6 maanden worden de loyaliteitspunten geannuleerd.

Bij een terugbetaling worden de loyaliteitspunten aangepast.

Diet Expert kan promotionele of commerciële aanbiedingen organiseren die resulteren in loyaliteitspunten. (Zie bijlage 2)12. Onbeschikbaarheid van het product

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, zal de koper hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld via telefoon of e-mail. Diet Expert zal ofwel een kwalitatief gelijkwaardig vervangend product voorstellen, ofwel een volledige terugbetaling van het betaalde bedrag, en dat in ieder geval binnen de dertig (30) dagen na de mededeling van de onbeschikbaarheid van het product, behalve als, wanneer dat mogelijk is, met de klant een langere levertijd werd overeengekomen onder de voorwaarden van paragraaf 6 hierboven.13. Organisatie en het verloop van de consultaties.

13-1 Telefonische consultaties

De consultaties worden gepland als een overeenkomst tussen Diet Expert en de klant.

Een consultatie kan enkel worden verschoven indien dat zo overeengekomen wordt met Diet Expert.

De consultaties worden vooraf vastgelegd en in geval van afwezigheid van de klant, moet de klant dat 48 van tevoren aan Diet Expert melden.

Als er twee pogingen tevergeefs werden genomen om contact op te nemen met de klant, zal de consultatie als geleverd worden geregistreerd. De volgende consultatie moet dan binnen 7 dagen worden vastgelegd op initiatief van de klant. Na die periode behoudt Diet Expert zich het recht voor om het contract te beëindigen.

Als er twee opeenvolgende consultaties niet zijn kunnen doorgaan vanwege de onbeschikbaarheid van de klant, behoudt Diet Expert zich het recht voor om het contract te beëindigen.14. Toegang tot elementen afkomstig van derden via de website van Diet Expert

Externe websites die met een link aan deze site zijn gekoppeld staan niet onder controle van Diet Expert en laatstgenoemde wijst bijgevolg alle verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan af.

Die links vormen in geen geval een goedkeuring of partnerschap tussen Diet Expert en deze websites, die zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en beschermingsbeleid van de persoonlijke levenssfeer.
De koper werd dus geïnformeerd en is zich ervan bewust dat de website van Diet Expert informatie en/of items kan bevatten die niet tot Diet Expert behoren en/of niet onder haar controle staan. Daarom erkent de koper dat Diet Expert niet aansprakelijk kan worden gesteld, en niet garant kan staan voor eender welke informatie, eender welk element of eender welke inhoud van een derde partij, waartoe de koper zou kunnen toegang hebben via de website Diet Expert of via een link van deze site.


15. Persoonlijke gegevens

De website www.diet.expert voldoet aan de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en diende een dossier in bij de CNIL onder het nummer 1042619. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft u het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijderen van gegevens over u. Om dat recht uit te oefenen, neemt u contact met ons op via e-mail: [email protected]


Wij informeren u dat het bedrijf DIET EXPERT LTD in het kader van het verrichten van haar diensten, persoonsgegevens over u behandelt. Het gaat over de informatie die u tijdens uw registratie en uw gebruik van onze website heeft medegedeeld en die wordt gebruikt om ons in staat stellen om u de persoonlijke ondersteuning en de opvolging die u verwacht, te bieden.
Deze gegevens worden niet gedeeld met derden buiten de maatschappijen van de groep en eventuele onderaannemers. Ze worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.16. Auteursrechten en forum

Alle rechten op de website www.diet.expert zijn eigendom van het bedrijf DIET EXPERT LTD. Deze rechten zijn voorbehouden.

Al het materiaal dat op deze site beschikbaar is gesteld voor bezoekers is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Het is in ieder geval niet toegestaan om de inhoud van de website te reproduceren, te wijzigen, te gebruiken of te hergebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen en media, tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van Diet Expert is verkregen.

Inzake het forum raden we onze gebruikers aan om gebruik te maken van onze bibliotheek van avatars vrij van rechten of andere royalty-free afbeeldingen. Wij verbieden het gebruik van een auteursrechtelijk beschermde foto als de persoon niet heeft betaald voor die rechten.17. Diversen

Deze verkoopvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten of mededelingen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot hun onderwerp.
Als enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank om welke reden dan ook, wordt die bepaling geacht als verschillend van de overige bepalingen en heeft dat geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules.

De titels van de artikels in deze algemene verkoopvoorwaarden worden gegeven om het begrip ervan te vergemakkelijken en hebben geen juridische waarde.

De klant stemt ermee in de producten niet door te verkopen. Elke bestelling van een klant is voor persoonlijk gebruik of voor het persoonlijk gebruik van de persoon namens wie de levering wordt uitgevoerd.19. Duur van het contract

Dit contract werd afgesloten voor een bepaalde tijd.

Als om wat voor reden dan ook de koper besluit haar afslankcursus te onderbreken, stemt Diet Expert ermee in om de goederen die de koper niet heeft opengedaan terug te betalen (exclusief verzendkosten), met inachtneming van de in artikelen 7 en 9 vastgestelde voorwaarden.20. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor kopers in de Europese Unie, zal dit contract onderworpen zijn aan de Ierse wetgeving, tenzij de afsluiting van het contract werd voorafgegaan door reclame of een specifieke uitnodiging vanDiet Expertin het land van de consument. De bevoegde rechtbank zal in het kader van de bepalingen van de communautaire verordening worden vastgesteld.

Voor consumenten in andere landen: tenzij bij wet anders verboden is, zal deze overeenkomst worden beheerst door het Franse recht en zullen alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Ierse rechtbanken.


Bijlage 1: barema van loyaliteitspunten

• Door een bestelling te plaatsen bij Diet Expert, verdient u loyaliteitspunten met een waarde van 3% van het bedrag van uw bestelling (met een maximum van 150 punten per bestelling).

De punten zijn direct na uw bestelling beschikbaar in uw account.

Voorbeeld: voor een bestelling van 200 euro, verdient u het equivalent van een voucher van 20 euro.


• Door sponsor te worden van een nieuwe Diet Expert klant, verdient u loyaliteitspunten met een waarde van 10% van de bestelling van de persoon van wie u de sponsor bent.


• Door schriftelijk of met een video uw ervaringen te delen, beloontDiet Expert u. Hiervoor moet u uw gewichtsverliesdoel bereikt hebben:

Verlies van 5 kg: 50 punten

Verlies van 10 kg: 100 punten

Verlies van 15 kg: 150 punten

Verlies van 20 kg: 200 punten

Diet Expert verdubbelt de punten als u een videogetuigenis maakt.


• Door op het forum actief te zijn, verdient u 1 punt per antwoord op een bericht gevalideerd door Diet Expert.

* Het bereikte gewichtsverlies varieert van persoon tot persoon en kan daarom niet worden gegarandeerd, het is tevens afhankelijk van een zorgvuldige opvolging van het programma en de stabilisatiefase.

Even geduld a.u.b...

{{var product.name}} werd al aan uw winkelmandje toegevoegd


Verder winkelen
Winkelmandje bekijken & bestellen
Verder winkelen
Winkelmandje bekijken & bestellen